Устав

Устав на Синдикална Конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“

Глава Първа

Общи положения

Чл.1  Синдикална конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо синдикална дейност в полза на своите членове, създадена на принципите на свободното конфедериране на синдикални организации, изградени на национално-професионално ниво и обединени от общи принципи и цели.

Чл. 2./1 Националната конфедерация на труда е неполитическа организация, независима от държавата, бизнеса, политическите партии, неправителствени организации, която не извършва политическа дейност.

Чл.2/2 Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“ има за цел защитата на професионалните и социалните интереси на членовете на организацията, което реализира чрез действия целящи:

  • Гарантиране на правата в сферата на професионалната  дейност- заплащане на труда, социални условия, условия на труд
  • Защита на здравето, материалните и културните интереси на своите членове
  • Провеждане на обучения  и консултации в областта на трудовоправните отношения, социалното осигуряване и професионалната квалификация на своите членове
  • Популяризиране нa солидарността и взаимопомощта сред работниците и в обществото като цяло. Прилагане на принципите на демокрацията, равенството и социалната справедливост.

Чл.3 Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“ осъществява реализацията на целите си като:

– представлява и защитава интересите на членуващите в нея организации пред работодателите, изпълнителната и съдебната власт и органите на държавната администрация, пред обществени и политически организации, във връзка с предмета и на дейност

– участва в преговори с работодателите и  държавата на местно, регионално и национално ниво

– упражнява контролни права, предоставени от Кодекса на труда

– осъществява информационна, образователна и просветителска дейност

-организира и ръководи акции на колективен протест, включително стачки

– поддържа взаимно-спомагателни каси, стачни фондове и други инструменти за защита и подпомагане на членовете на организациите съучредителки и обикновените трудещи се

– Участва в колективни трудови преговори, в които страна е членуваща в конфедерацията организация. 

Чл.4 /1/ Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“ е юридическо лице със седалище в град Перник ул. „Стомана“ бл.2 вх.“Е“ ет.5 ап.13

/2/ Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“ притежава собствен знак и печат

/3/ Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“ може да членува в международни синдикални организации със сходни цели и задачи, решението за което се взема от Конфедеративния съвет

/4/ Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“ действа на територията на цялата страна в учрежденията и предприятията, без значение от формата на собственост, както и в предприятията с българско участие в чужбина в рамките на местното законодателство, в които се трудят български работници.

/5/ Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“ се представлява от Председателя на конфедерацията, а в негово отсъствие от упълномощен от Конфедеративния съвет негов член

/6/  Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТпредставлява и защитава своите членове при трудови спорове пред съдилищата, както и пред други юрисдикции.

/7/ Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТможе да се изписва съкратено – „НКТ“. Конфедерацията притежава свой графичен синвол, който се отразява върху неговият печат. Печатът е зъбчато колело с надпис „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“, на фона на три цвята – бяло, зелено и червено.

/8/ Седалище на синдикалната конфедерация е град Перник ул. „Стомана“ бл.2 вх.“Е“ ет.5 ап.13

/9/ Синдикалната конфедерация се учредява за неопределен срок.

Глава втора

Членство, права и задължения

Чл.5 /1/Членове на Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“  са синдикални организации, надлежно регистрирани като такива по българското законодателство и които споделят и прилагат принципите заложени в този устав.

А/ Те имат право:

-да участват в дейността на конфедерацията, като формират управителните и органи по предвидения от Устава ред

– да получават юридическа, организационна и финансова помощ в дейността си

Б/ Те имат следните задължения:

  • да спазват Устава на конфедерацията
  • да изпълняват решенията на Конфедеративния съвет и съдействат за  осъществяването им
  • да информират Конфедеративния съвет за организационното си състояние, финансовото си състояние и дейността си

Чл.6 Процедура по приемане на  членове и прекратяване на членство

/1/Организациите, кандидати за членство в конфедерацията подават заявление с приложени програмни и устройствени документи в Конфедеративния съвет.

/2/ Решението за приемане се взема от Конфедеративния съвет с квалифицирано мнозинство, което подлежи на утвърждаване на първия свикан след това конгрес на Конфедерацията. Правата си на член одобреният кандидат упражнява от деня решението на Конфедеративния съвет. Отказ от приемане подлежи на обжалване пред Конгреса, който взема решение с квалифицирано мнозинство и решението е окончателно.

/3/Прекратяване на членството в Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“    става при:

     1. Юридическо заличаване на синдикалната организация членуваща в синдикалната Конфедерация

      2. С решение на компетентния орган, съгласно устава на всеки отделен член на Конфедерацията и писмено заявление пред Конфедеративния съвет

       3. При изключване

Прекратяването на членството по точка 3 става при нарушаване на Устава на Синдикалната конфедерация, доказани действия и бездействия уронващи престижа на Конфедерацията или несъответстващи на Устава.

Решението за изключване се взема от Конфедеративния съвет след покана за изслушване на засегнатата страна, с явно гласуване  и квалифицирано мнозинство – 2/3 от броя на членовете  на Синдикалната конфедерация. Решението влиза в сила след увърждаването му от Конгреса.

Глава трета

Структура, Ръководни органи

Чл.7/1/ Върховен орган на Конфедерацията е Конгресът.  Кворумът за започване на  работата му е присъствие на представители на повече от половината от членовете. Конгресът се председателства от Конфедеративния Председател или от член на Конфедеративния съвет, определен от Конгреса. При липса на кворум, изчаква се един час, след което Конгресът се провежда независимо от броя на присъстващите делегати на  организациите членове.

Всяка синдикална организация – член на конфедерацията има право да участва с по 5 души делегати. Делегатите се избират за всеки конгрес от организациите, съгласно техните устави.

/2/ Конгресът взема решения с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на въпросите, по които Уставът изисква квалифицирано мнозинство.

/3/ Конгресът:

  1. Изслушва отчета на  Председателя на Конфедерацията.

2. Приема Устава, с квалифицирано мнозинство – 2/3  от присъстващите при откриването на конгреса делегати, с явно гласуване.

3. Утвърждава Програмата на Конфедерацията с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите при откриване на конгреса делегати, с явно гласуване.

4. Избира Председател на конфедерацията, членове на Конфедеративния съвет и Контролната комисия с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите при откриване на конгреса с явно гласуване.

5. Председателят на Конфедерацията, членовете на Конфедеративния съвет, Председателят на Контролната комисия и членовете на контролната комисия се избират с мандат от 2 години. Те са български граждани, пълнолетни, редовни членове на някоя от синдикалните организации членове на Конфедерацията.

6. Конгресът се провежда на всеки 2 години.

Решение за провеждане на извънреден Конгрес се взема от Конфедеративния съвет.

Конгресът може да се свика и по искане на Председателя, Контролната комисия или 1/3 от членовете на Конфедерацията, отправено до Конфедеративния съвет. В случай, че същият не свика конгрес в 14 дневен срок, заявилите това искане имат право да го свикат.

7. Взема решение по всички въпроси, засягащи дейността на Конфедерацията, като по преценка може да възлага това свое правомощие на Конфедеративния съвет.

8. Определя размера на членския внос.

Конфедеративен съвет

Чл.8 /1/ Висш  орган на Конфедерацията между два Конгреса е Конфедеративния съвет. Той се състои от поименно упълномощените представители на членовете на конфедерацията, по двама от всяка организация. Заседанията са редовни, ако в тях  участват  представители на повече от половината му членове. Решенията се вземат с явно гласуване, с обикновено мнозинство,  с изключение на случаите, когато е предвидено решенията да се вземат с квалифицирано мнозинство.

/2/ Конфедеративния съвет :

1.организира, координира и ръководи текущата оперативна дейност на Конфедерацията, като упражнява всичките си правомощия.

2. Избира Национален стачен комитет и утвърждава инструкция за дейността му

3. Приема решения за акции, включително и стачки в национален мащаб.

4. Приема ежегодно финансов план за дейността на Конфедерацията и план за обезпечаване на бюджета, ръководи изпълнението му. Приема Вътрешен правилник за дейността на Конфедерацията.

5. Разглежда  и утвърждава заявления за членство в Конфедерацията.

6. Свиква и организира провеждането на редовен Конгрес на Конфедерацията. Свикването става чрез връчване на покани до всички членове на организацията, по изрично избран от тях канал за комуникация –  в писмен или електронен вид, не по късно от 30 календарни дни преди посочената дата, като в поканата се посочва ден, час и място за провеждането на Конгреса, както и дневния ред. Всеки член на организацията има право, преди насрочената дата за провеждане на конгреса да се запознае с материалите за него.

7. Конфедеративния съвет се свиква от Конфедеративния Председател с покани до членовете му, периодично, в срокове описани във Вътрешния правилник на Конфедерацията, при нужда от вземане на решения за функционирането на конфедерацията или при отправено искане на някоя от организациите членуващи в конфедерацията. За свикването и провеждането на конфедеративния съвет могат да се използват технически средства за отдалечена комуникация. 

8. Членове на Конфедеративния съвет може да бъдат: пълнолетни български граждани, членуващи в някоя от синдикалните организации членове на синдикалната Конфедерация, избрани по предвидения в този Устав ред и начин.

Председател на Конфедерацията

Чл.9 /1/ Председателят на Конфедерацията се избира с явно гласуване, с   квалифицирано мнозинство – 2/3  от регистриралите се за участие при откриване на заседанието делегати. В случай, че никой от кандидатите не получи подкрепа на 2/3 от делегатите, се провежда балотаж между двамата кандидати с най-голям брой гласове, като за спечелил се обявява получилият по-голям брой гласове.

/2/ Председателят на Конфедерацията има ръководни и представителни функции. Организира работата на Конфедеративния съвет, представлява пред трети лица Конфедерацията, изпълнява и други функции възложени му от Конфедеративния съвет.

/3/ Председателят подписва документите относно дейността на конфедерацията, свиква и ръководи заседанията на Конфедеративния съвет.

Контролна дейност

Чл.10 /1/ Контролната дейност в конфедерацията се осъществява от Контролна конфедеративна комисия, която се състои от трима души – Председател и 2-ма редовни членове, които се избират с явно гласуване и квалифицирано мнозинство от конгреса.

/2/ Контролната комисия чрез избрания от нея Председател участва в заседанията на Конфедеративния съвет със съвещателен глас.

/3/ Контролната комисия следи за спазване на Устава и решенията на конгреса от Конфедеративния съвет и Председателя на Конфедерацията, като за това изготвя доклад до конгреса. Контролната комисия има право да свика заседание на Конфедеративния съвет. Контролната комисия се отчита пред конгреса.

Глава Четвърта

Доходи, Имущество

Чл.13 /1/ Доходите на конфедерацията се набират от:

  1. Вноски на членовете, чийто размер се определя  с решение на Конгреса.

2. Доброволни вноски на членовете.

3. Дарения от физически и юридически лица, завещания, при условия описани във Вътрешния правилник на организацията.

/3/ Годишния бюджет се определя с решение на Конфедеративния съвет. Изпълнението на бюджета  се отчита пред Конгреса.

Чл.14 Разпореждането с имуществото на конфедерацията става с решение на  Конфедеративния съвет, с изключение на недвижими имоти, което става с решение на Конгреса.

Чл.15 Конфедерацията разполага с банкови сметки.

Чл.16 Конфедерацията може да разполага със собствени информационни  средства. Статута и организацията на дейността им се регулира чрез решения на Конфедеративния съвет.

Възможност за разпускане на Конфедерацията

Чл.17. Синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“ се разпуска с решение на конгреса, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от делегатите, при явно гласуване или след напускане на организациите членки освен една.

Чл.18 При прекратяване на дейността на синдикалната конфедерация  „Национална Конфедерация на Труда-НКТ“ се извършва ликвидация от Конфедеративния съвет.

Ако след удовлетворяване на всички искове остане каквато и да било собственост, тя се дарява безвъзмездно за благотворителна кауза с решение на Конфедеративния съвет, взето с квалифицирано мнозинство.

Настоящият устав бе приет на Учредително събрание, проведено на 01.11.2020г, в град Априлци, Ловешка област, който факт се удостоверява с подписа на Председателя на Учредителния Конгрес и протоколист.